Om os

Advokaterne hos Hviid & Frederiksen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Firmaet blev grundlagt i 1905 af landsretssagfører Carl Hviid, der tillige var bankdirektør for A/S Vinderup Bank.

Ved Carl Hviids død blev firmaet overtaget af Carl Hviids søn, Carl Christian Hviid. I dag ejes og drives firmaet af Carl Christian Hviids søn, Peter Hviid, og Keld Frederiksen.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Hviid & Frederiksen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring tegnet hos Codan Forsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Hviid & Frederiksen uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om der har været tale om en hastesag, samt det med sagen forbundne ansvar.

Advokatfirmaet Hviid & Frederiksen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Hviid & Frederiksen samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Hviid & Frederiksen har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Hviid & Frederiksen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jfr. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Peter Hviid er medlem af forskellige bestyrelser.

Keld Frederiksen er medlem af forskellige bestyrelser.